ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Δύο (2) θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου.
Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας αφορούν ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας - Φορτωτής) Ομάδα Β’, Τάξη Γ’ και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκχιονιστικά μηχανήματα) Ομάδα Ι’, Τάξη Γ’, με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος πρόσληψης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ήτοι από 30-06-2011 έως 11-07-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου